บริษัท ออลสเปคชั่น จำกัด

  • ด้านตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบเครน ปั้นจั่น หรืองานตรวจสอบ รับรองที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแขนงต่างๆ
  • ด้านตรวจประเมินสภาพโครงสร้าง รายการคํานวณ รับรอง และทดสอบงานทางด้านวิศวกรรม
  • ด้านตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ และการผลิตพลังงาน
  • ด้านตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสียง รวมทั้งจัดฝึกอบรม หรือให้คําปรึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือการใช้งานอาคาร
  • ด้านข้อมูล ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคการบริหารโครงการ การจัดการพลังงาน การปฏิบัติการซ่อมบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า การจัดการแสงสว่าง ระบบเตือนภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นของอาคาร ที่จําเป็นต่อการป้องกันภยันอันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
 • โดยกิจการบริการจะมุ่งเน้นสําหรับอาคารประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ สถานบริการ ป้าย ทั้งเอกชนรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการผลงานของเรา
ดูผลงานทั้งหมด


Hazard Rating Diamond
ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
ระบบล็อกเอ้าท์ แท็กเอ้าท์
Sprinkler หัวกระจายน้ำดับเพลิง
ทำอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น?
รอบการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์
การเลือกชนิดของถังดับเพลิงให้เหมาะกับประเภทของเชื้อเพลิง
หลักสำคัญ 10 ข้อในการป้องกันเพลิงไหม้จาก NFPA
Fire Triangle (สามเหลี่ยมของไฟ)


ดูเกร็ดความรู้ทั้งหมด

กฎหมายและข้อบังคับ

We bring our diverse background of advertising, design, branding, public relations, research and strategic planning to work for your company. Not only will your materials look great – they will get results. We don’t create concepts in a vacuum – they fit into the standards of your industry.

ดูทั้งหมด

มาตรา 33
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548)

“เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารตามที่ กำหนดในกระทรวง ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ โครงสร้าง ของตัวอาคาร….”


พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย


พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย


กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

ประกาศนี้ใช้บังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ ที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้


การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

ติดต่อเรา


ที่อยู่

บริษัท ออลสเปคชั่น จำกัด ALLSPECTION CO., LTD.
152/60 หมู่ที่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 96-776-9555, (+66) 95-473-2784

อีเมล

service@allspection.com

   


Scroll To Top