เกี่ยวกับเรา
บริษัท ออลสเปคชั่น จำกัด

  • ด้านตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบเครน ปั้นจั่น หรืองานตรวจสอบ รับรองที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแขนงต่างๆ
  • ด้านตรวจประเมินสภาพโครงสร้าง รายการคํานวณ รับรอง และทดสอบงานทางด้านวิศวกรรม
  • ด้านตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ และการผลิตพลังงาน
  • ด้านตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสียง รวมทั้งจัดฝึกอบรม หรือให้คําปรึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือการใช้งานอาคาร
  • ด้านข้อมูล ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคการบริหารโครงการ การจัดการพลังงาน การปฏิบัติการซ่อมบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า การจัดการแสงสว่าง ระบบเตือนภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นของอาคาร ที่จําเป็นต่อการป้องกันภยันอันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

โดยกิจการบริการจะมุ่งเน้นสําหรับอาคารประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ สถานบริการ ป้าย ทั้งเอกชนรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการScroll To Top