เกร็ดความรู้
ระบบล็อกเอ้าท์ แท็กเอ้าท์


05/11/2018   04.24 PM ผู้ชม 2761 ครั้ง

ระบบล็อกเอ้าท์ แท็กเอ้าท์ (Lockout-Tagout) หรือ LOTO

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดเมื่อมีการซ่อมบำรุงหรือมีเหตุทำให้ต้องปิดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานต่างๆ เช่นไฟฟ้า ความร้อน ความดัน แรงโน้มถ่วง เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการตรวจสอบแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ที่ต้องการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแหล่งพลังงานให้ครบถ้วน
2. แจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบในการปิดอุปกรณ์ทราบ
3. ทำการปิดอุปกรณ์ด้วยวิธีการปิดปกติ
4. กำจัดหรือปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบให้หมด เช่นแรงดันที่ค้างอยู่หรือความร้อนในระบบ หากอุปกรณ์มีการใช้งานระบบไฮโดรลิคหรือมีการต้านแรงโน้มถ่วง ควรปล่อยให้อุปกรณ์กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น และไม่มีการใช้แรงต้าน
5. ทำการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกที่แหล่งพลังงานตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ควบคุม เช่น ทำการติดตั้งล็อกไว้ที่สวิทช์ไฟ หรือใช้ตัวปิดครอบวาล์วน้ำไว้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนว่าห้ามเปิดระบบ พร้อมเขียนชื่อ วิธีติดต่อ วันที่และเวลา ของการทำงานไว้ให้ครบถ้วน
6. ทดสอบเปิดอุปกรณ์ตามปกติ โดยอุปกรณ์จะต้องไม่ทำการเปิดตัวขึ้นหลังจากตัดพลังงานแล้ว หลังการทดสอบ ให้ปิดอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำงาน
7. ทำการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงจนเสร็จสิ้น
8. แจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบรับทราบก่อนทำการเปิดระบบ
9. ตรวจสอบความปลอดภัย ปลดล็อกแหล่งพลังงาน และทำการเปิดอุปกรณ์ด้วยขั้นตอนใช้งานปกติ


Scroll To Top