เกร็ดความรู้
Hazard Rating Diamond


05/11/2018   04.45 PM ผู้ชม 5750 ครั้ง

โรงงานหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสารเคมี ควรทำความเข้าใจ Hazard Rating Diamond (หรือ Fire Diamond) เพื่อที่จะสามารถเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่ออุบัติเหตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Scroll To Top