ผลงานของเรา
ทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump (Performance Test)


02/05/2019   10.38 AM ผู้ชม 1700 ครั้ง

            จากการที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร  ประกอบกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกปี ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจึงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) เป็นประจำทุกปีและรับรองผลการทดสอบโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
Scroll To Top