ผลงานของเรา
PM ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า


07/12/2018   10.18 AM ผู้ชม 685 ครั้ง

       ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของหัวล่อฟ้าชนิดสร้างลำประจุ และหัวล่อฟ้าชนิดโครงตาข่าย

       ให้มีการตรวจสอบ และจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อทราบประสิทธิภาพและเสถียรภาพความพร้อมใช้งาน ของระบบ และปรับปรุงเมื่อเกิดความเสียหาย ก่อนการเกิดผลกระทบ

        
Scroll To Top